آزاد شدن مواد راديواكتيو

5,000 تومان

محصول شامل :

یک فایل ورد ( 55 صفحه ) / فصل 10 ايمني راكتورهاي هسته اي Release of Radioactive Materials آزاد شدن مواد راديواكتيو

مقدمه

حدود 200 راديونوكلئيد در شكافت هسته اي و نيز در واكنش گيراندازي نوترون به وجود مي آيد. اين راديونوكلئيد ها طيف گسترده اي از خواص فيزيكي و شيميائي را دارند و ممكن است با فرار از محيط خطرات بيولوژيكي جدي را به وجود آورند.ميزان فرار اين راديونوكلئيدها از سدهاي مانع بستگي زيادي به فراريت و خواص شيميائي اين راديونوكليدها دارد.معين كردن دز تابشي و اثرات بهداشتي همراه آن بستگي به نيمه عمر ،انرژي و مد واپاشي راديونوكلئيد دارد. شدت اثر اين راديونوكلئيدها به طور زيادي تحت تاثير ميزان جمعيت و تخليه آنها، عوامل پزشكي و غيره است.با اين وصف اين احتمال وجود دارد كه يك رآكتور هسته اي به دليل نقص فني مقادير زيادي مواد پرتوزا

به خارج نشت دهد .البته بايد دانست كه فلسفه حاكم در طراحي يك رآكتور تجارتي ،ايجاد موانع متعدد مابين مواد پرتوزاي موجود در عناصر سوخت و محيط زيست اطراف مي باشد . براي اينكه ماده پرتوزا حيات زيست را متاثر كند مي بايستي از لايه هاي متعددي كه آن را در رآكتور احاطه كرده اند عبور كند .ابتدا از ميله هاي سوخت . سپس از مخازن فولادي و بعد از حفاظ سنگين بيولوژيكي به جنس بتون و در نهايت از ساختماني از بتن مسلح .با اين كه ممكن است فردي اين طور نتيجه گيري كند كه همه احتمالات فوق بسيار بعيداست اما رآكتور و سيستم هاي آن به حدي پيچيده اند كه

احتمالات ناچيزي براي براي شكستن اين موانع متعدد باقي مي ماند .اين احتمالات مي توانند عواقبي پيش پا افتاده تا فاجعه آفرين ببار آورند .

 

رفتار راديونوكلئيدها درون سيستم اوليه

آزاد شدن راديونوكلئيدها از سيستم اوليه رآكتور تا حد زيادي بستگي به فراريت و خواص شيميائي آنها دارد كه در اين امر نقش مهمي را به لحاظ  ميزان آلايندگي آنها ايفا مي كنند.

در جدول 1_10 راديونوكلئيدها را بر اساس فراريت و خواص شيميائي گروه بندي شده اند. اين گروه بندي بر اساس رفتار راديونوكلئيد ،در سوخت اكسيدي يا كربيدي است.گروه 1 شامل گزنون و كريپتون است كه در دماي اطاق به شكل گازي است.گروه 2 شامل هالوژنها،فلزات قليائي و گروه تلوريوم كه در دماي كاري رآكتور به طور جزئي فرار هستند و به مقدار زياد در حادثه ذوب سوخت آزاد مي شوند. وقتي كه پاي بازده و نيمه عمر در ميان باشد يد و سزيم برجسته ترين نقش را دارند .گروه 3 حتي با ذوب سوخت هم فراريت ندارند.