آموزش و کد متلب مسئله زمانبندی

15,000 تومان

بهینه سازی مسئله زمانبندی روی یک ماشین (single machine scheduling) با معیاره مجذور موزون دیرکرد، با استفاده از روش شاخه و کران .

در این محضول فایل های متلب کدنویسی روش شاخه و کران برای حل بهینه زمانبندی تک ماشینه ارائه شده است. همچنین دیتای بنچمارک و یک فایل توضیحات در محصول موجود می باشد

مقدار:

توضیحات

آموزش و کد متلب مسئله زمانبندی روی 1 ماشین به روش شاخه و کران

در این محصول به بهینه سازی مسئله زمانبندی روی یک ماشین (single machine scheduling) با معیاره مجذور موزون دیرکرد، با استفاده از روش شاخه و کران پرداخته شده است. همچنین روش هایی برای از بین بردن شاخه های اضافی (قواعد غلبه) برای این مسئله ارائه شده است و در نهایت کد متلب این مسئله ارائه شده است .

مسئله زمان بندی ماشین های موازی یا Parallel Machine Problem (به اختصار PMP) یکی از مسائل پایه ای زمان بندی در تحقیق در عملیات، مهندسی صنایع و مهندسی کامپیوتر است. این مسئله از آن جهت دارای اهمیت است که روش حل آن می تواند، راهگشای حل سایر انواع پیچیده تر مسائل زمان بندی باشد.

در این فیلم آموزشی، روش هایی کلی برای حل مسائل زمان بندی و به خصوص مسئله زمان بندی ماشین های موازی، ارائه شده است. این روش ها برای حل مسائل زمان بندی با هر الگوریتم بهینه سازی می توانند مورد استفاده قرار بگیرند. در این فیلم آموزشی، از الگوریتم شبیه سازی تبرید یا Simulated Annealing (به اختصار SA) برای حل مسئله زمان بندی ماشین های موازی استفاده شده است.

در این فیلم آموزشی، علاوه بر مباحث تئوری و عملی مسئله زمان بندی ماشین های موازی، الگوریتم شبیه سازی تبرید نیز به صورت تئوری و عملی آموزش داده شده است.

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید