حراج!

الگوریتم ابتکاری سازنده برای مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار وابسته به زمان با پنجره زمانی و ناوگان ناهمگن

10,000 تومان 7,000 تومان

چکیده :

در این مقاله، ما مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار بسته به زمان را در نظر گرفتیم. هدف، به حداقل رساندن هزینه کل ناوگان ناهمگن با این فرض که زمان سفر بین مکان‌ها به زمان خروج وابسته ست. همچنین، محدودیت پنجره زمانی سخت برای مشتریان و محدودیت در حداکثر تعداد وسایل نقلیه در انبارهای باید راضی شوند. مسئله به‌عنوان یک الگوی برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط فرموله و یک روش اکتشافی سازنده برای مسئله ارائه‌شده است،. همچنین، کارایی الگوریتم پیشنهادی در 180 آزمون مسئله ارزیابی‌ میشود .نتایج محاسباتی به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که این روش قادر به دست آوردن یک‌راه حل رضایت‌بخش است.

 

الگوریتم ابتکاری سازنده برای مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار وابسته به زمان با پنجره زمانی و ناوگان ناهمگن
الگوریتم ابتکاری سازنده برای مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار وابسته به زمان با پنجره زمانی و ناوگان ناهمگن

 

لغات کلیدی :

مسئله مسیریابی وسایل نقلیه، وابسته به زمان. چند انبار؛ پنجره زمانی؛ ناوگان ناهمگن؛ اکتشافی سازنده

 

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1018363914000348

دانلود الگوریتم ابتکاری سازنده برای مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار وابسته به زمان با پنجره زمانی و ناوگان ناهمگن به همراه ترجمه فارسی

 

 

A constructive heuristic for time-dependent
multi-depot vehicle routing problem with
time-windows and heterogeneous fleet 

چکیده :

در این مقاله، ما مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار بسته به زمان را در نظر گرفتیم. هدف، به حداقل رساندن هزینه کل ناوگان ناهمگن با این فرض که زمان سفر بین مکان‌ها به زمان خروج وابسته ست. همچنین، محدودیت پنجره زمانی سخت برای مشتریان و محدودیت در حداکثر تعداد وسایل نقلیه در انبارهای باید راضی شوند. مسئله به‌عنوان یک الگوی برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط فرموله و یک روش اکتشافی سازنده برای مسئله ارائه‌شده است،. همچنین، کارایی الگوریتم پیشنهادی در 180 آزمون مسئله ارزیابی‌ میشود .نتایج محاسباتی به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که این روش قادر به دست آوردن یک‌راه حل رضایت‌بخش است.

 

لغات کلیدی :

مسئله مسیریابی وسایل نقلیه، وابسته به زمان. چند انبار؛ پنجره زمانی؛ ناوگان ناهمگن؛ اکتشافی سازنده

 

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1018363914000348