بهینه سازی گروه چند جزئی بهبودیافته بر اساس کنترل بار فرکانس در یک سیستم برق تک منطقه ای

10,000 تومان

مقاله شبیه سازی شده در محیط متلب MATLAB

این مقاله دارای شبیه سازی و گزارشکار کامل می باشد .

 

Improved Particle Swarm Optimization Based Load Frequency Control In A Single Area Power System

 

سال ارایه : 2008

نوع مقاله : IEEE

مقاله برای رشته برق گرایش سیستم های الکتریکی مناسب می باشد.

در این مقاله، یک بهینه سازی گروه چندجزئی بهودیافته (IPSO) بر اساس کنترل بار فرکانس (LFC) در یک سیستم برق تک منطقه ای بحث شده است. اگرچه دستیابی به بهینه سازی گروه چند جزئی بهبود یافته چندین مزایا دارد، آن ها هنوز می توانند مشکلی مثل فیلتر (تله گذاری) بهینه محلی ناشی از همگرایی زودرس را داشته باشند (مثل مسئله شناسایی). این مقاله یک قالبPSO بهبودیافته با اتخاذ یک طرح عملیاتی متقاطع برای افزایش قابلیت بهره برداریPSO را پیشنهاد می دهد. مطالعه برای کنترل یک سیستم برق اتصال درونی تک منطقه ای با کنترل کنندهPID خود میزان ساز بهینه شدهIPSO، پیاده شده است. مقایسه بین یک کنترل کننده انتگرال-عملیاتی (PI) و کنترل کننده بر پایهPSO نشان داد که کنترل کننده پیشنهادی می تواند یک پاسخ لحظه ای بهتری را برای یک مرحله تغییر بارگذاری ایجاد کند. برای این کاربرد، نرم افزارMATLAB-Simulink استفاده شده است.

 

بهینه سازی گروه چند جزئی بهبودیافته بر اساس کنترل بار فرکانس  در یک سیستم برق تک منطقه ای
بهینه سازی گروه چند جزئی بهبودیافته بر اساس کنترل بار فرکانس در یک سیستم برق تک منطقه ای

مقاله شبیه سازی شده در محیط متلب MATLAB

این مقاله دارای شبیه سازی و گزارشکار کامل می باشد .

 

Improved Particle Swarm Optimization Based Load Frequency Control In A Single Area Power System

 

سال ارایه : 2008

نوع مقاله : IEEE

مقاله برای رشته برق گرایش سیستم های الکتریکی مناسب می باشد.

در این مقاله، یک بهینه سازی گروه چندجزئی بهودیافته (IPSO) بر اساس کنترل بار فرکانس (LFC) در یک سیستم برق تک منطقه ای بحث شده است. اگرچه دستیابی به بهینه سازی گروه چند جزئی بهبود یافته چندین مزایا دارد، آن ها هنوز می توانند مشکلی مثل فیلتر (تله گذاری) بهینه محلی ناشی از همگرایی زودرس را داشته باشند (مثل مسئله شناسایی). این مقاله یک قالبPSO بهبودیافته با اتخاذ یک طرح عملیاتی متقاطع برای افزایش قابلیت بهره برداریPSO را پیشنهاد می دهد. مطالعه برای کنترل یک سیستم برق اتصال درونی تک منطقه ای با کنترل کنندهPID خود میزان ساز بهینه شدهIPSO، پیاده شده است. مقایسه بین یک کنترل کننده انتگرال-عملیاتی (PI) و کنترل کننده بر پایهPSO نشان داد که کنترل کننده پیشنهادی می تواند یک پاسخ لحظه ای بهتری را برای یک مرحله تغییر بارگذاری ایجاد کند. برای این کاربرد، نرم افزارMATLAB-Simulink استفاده شده است.